top of page

יעדי רווח ותקציב

תכנית עסקית מסייעת לחברה לתכנן את המטרות שלה לשנים הבאות ולאפשר לה לראות בכל נקודת זמן היכן היא נמצאת ביחס לתכנון. התנהלות של חברה עם תכנית עסקית שונה מפעילות של חברה ללא תכנית כאמור. בעוד שחברה שפועלת בהתאם לתכנית עסקית יכולה לזהות בקלות סטיות מהתכנון, לנתח אותן ולקבל החלטות בזמן אמת שיגיבו לשינויים בשווקים ובמצב החברה, חברה ללא תכנית עסקית תאחר לזהות את השינויים. עיכוב בזיהוי השינויים, יכול לגרום לחברה לאבד הזדמנויות עסקיות, ובמקרה הגרוע, להתריע באיחור על בעיות. איחור שיצמצם את יכולותיה להתמודד איתן.

 

חברות טכנולוגיה ואחרות, שאינן מסורתיות, ואשר מפתחות מוצרים חדשים, נדרשות לבניית מודל עסקי שעל בסיסו נבנית התכנית העסקית ואשר מהווה בסיס לגזירת השווי שלהן. אנו נסייע לאותן חברות לבנות מודל עסקי ותכנית עסקית.

 

תקציב החברה הינו כלי משלים שמסייע בעמידה בתכנית העסקית. התקציב מאפשר להנהלת החברה לשלוט על ההוצאות. בקרה שוטפת על הביצוע ביחס לתקציב וזיהוי חריגות במהלך השנה, ימנעו מחברה להגיע בסוף השנה למצב של עודף הוצאות, שלא תוכנן מראש.

 

אנו נסייע בבניית תקציב, מעקב אחריו ובניית בקרות מתאימות שיאפשרו לחברה להיות רזה ויעילה.

bottom of page