top of page

עבודות כלכליות ופרוייקטים חד פעמיים

חברות נדרשות לעיתים לקבל החלטות שדורשות ייעוץ כלכלי פרטני, שאינו בהכרח במהלך העסקים השוטף שלהן. אנו נבחן כדאיות כלכלית של פרוייקטים שונים וניתן חוות דעת כלכליות בהתבסס על כלים מתורת המימון. ככול שישנן חלופות שונות, נסייע בבחירת החלופה העדיפה.

דוגמאות לפרוייקטים חד פעמיים:

  • רכישת פעילות או חברה שדורשת בחינה כלכלית של שווי העסק הנרכש ואופן ביצוע הרכישה.

  • כדאיות של רכישת מבנה או שכירות של מבנה והעתקת העסק למבנה אחר.

  • בחינת מודלי תגמול לעובדים והמלצה על מודלים תגמול חדשים וכו'.

  • מתן חוות דעת כלכלית לבתי משפט, לרשויות ולאחרים

  • ביצוע הערכת שווי לחברות

  • גיוס חוב בהיקפים משמעותיים מול בנקים ואחרים

 

אנו נסייע בתמחור העסקאות, בבחינת החלופה הכדאית ובביצוע המשא ומתן.

bottom of page