top of page

שירותי חשבות

הרישומים החשבונאים מהווים אבן בסיס לכל עסק לצורך מעקב אחר הפעולות הפיננסיות המבוצעות בו, לניתוח הרווחיות והמצב הכספי ולהבנת הביצועים שלו. בנוסף, הרישום הכספי מהווה בסיס לדיווח לבעלי מניות ולרשויות השונות.

 

אנו ננחה את צוות מנהלי החשבונות בביצוע הרישומים החשבונאיים השוטפים באופן שיאפשר בקרה בעסק ובסגירת תקופה. במידת הצורך, אנו נבצע את הנהלת החשבונות.

נבקר את התשלומים השוטפים ונכין את הניירות לרואה החשבון, לצורך בקרה על הדוחות הכספיים ולצורך הכנת דוחות המס.

נרכז את הפעילות הפיננסית מול הרשויות השונות כדוגמת הפקת דוחות לרשות לחדשנות והטיפול בהגשת בקשות וכן נהיה אחראים על הדיווח השוטף מול רשויות המס.

בהתאם לבקשתכם, נוכל להכין תלושי שכר לעובדים.

bottom of page