top of page

שירותי ראיית חשבון

כל חברה בישראל מחוייבת בביצוע בקורת חיצונית, אחת לשנה, על ידי רואה חשבון. בעבודת הבקורת, רואה החשבון מבקר את הדוחות הכספיים של החברה כך שיוצגו בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים.

 

לאחר סיום עבודת הבקורת, ובהתבסס על הדוחות הכספיים, נשב עם מנכ"ל החברה לפגישת ייעוץ.

 

בנוסף, חברות ועוסקים נדרשים להגשת דוחות לרשויות המס. אנו נכין את הדוחות ונייצג את העסק בפני רשויות המס באופן שוטף ובדיונים השונים.

bottom of page