top of page

תזרימי מזומנים וגיוס אשראי

ישנה חשיבות רבה לטיפול בתזרים המזומנים השוטף של החברה. ניהול נכון של תזרים המזומנים יכול לחסוך לחברה עלויות רבות ובכללן עלויות ריבית ואי נעימות מול ספקים ונותני שירותים. במקרים קיצוניים, ניהול לא נכון של תזרימי מזומנים יכול להביא את החברה לסכנה של אי יכולת פירעון.

 

חברה שנמצאת בשלבי השקעה או התרחבות שבהן היא משקיעה היום כספים שהיא עתידה לראות את פירותיהם בעתיד, עשויה לאבד שליטה על תזרימי המזומנים שלה. הסיבות לכך הינן שלרוב ההשקעה לא מופיעה בדוח רווח והפסד כהוצאה ולא באה לידי ביטוי כהפסד כספי על אף שתזרימי מזומנים יוצאים מהעסק. בנוסף, בעל עסק שמכיר את החברה שבבעלותו ויודע כמה היא מכניסה ומוציאה, מתקשה לעיתים "לחוש" את הכספים שיוצאים למימון פעילות השקעה (שאינה פעילות "רגילה" בעסק) ועד כמה העסק יכול לשאת, מבחינת תזרימי מזומנים, בנטל התשלומים. לצורך זה, נדרשת תכנית פיננסית שבוחנת מראש את כדאיות ההשקעה, את המקורות שיממנו אותה ואת יכולת העסק לשאת בנטל המימון. במהלך תקופת ההשקעה בפרוייקט יש לבחון את המצב בפועל בהשוואה לתכנית המקורית ובמקרה של חריגות יש להתריע עליהן בזמן אמת ולשקול כיצד להמשיך.

  • אנו נבחן את צרכי המימון של העסק

  • ננסה להתאים את מועדי התקבולים למועדי יציאת הכספים

  • אם יידרש, נפעל להשגת מימון בנקאי או חוץ בנקאי, לפי צרכי העסק ובמחירים אופטימליים.

  • ננהל את הממשק השוטף עם הבנק.

 

bottom of page